Algemene Voorwaarden

Stichting Amsterdam Light Festival - oktober 2021

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Bezoeker. Wij kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar "hij" staat uiteraard ook "zij" en "hen".

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hiernavolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Amsterdam Light Festival;

ALF

Stichting Amsterdam Light Festival, gevestigd en kantoorhoudende te (1018 XA), te Amsterdam aan de Weesperplein 4A en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52374858;

ALF Ticketshop

De ticketshop op de Website welke door CM.com en Prioticket.com namens ALF wordt beheerd en waarin aankopen worden gedaan;

Bezoeker

De natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een aankoop doet;

CM.com

CM.COM Netherlands B.V., de derde partij die namens ALF de ticketshop voor Wandelproducten op de Website beheert;

Event

Een evenement dat tijdens het Amsterdam Light Festival plaatsvindt;

Houder

De natuurlijke persoon die met het Toegangsbewijs toegang wenst tot een Event;

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Bezoeker en ALF die via de Website wordt gesloten op grond waarvan Bezoeker de Voucher of het Toegangsbewijs koopt;

PrioTicket

PrioTicket B.V. de derde partij die namens ALF de ticketshop voor Vaarproducten op de Website beheert;

Privacy Statement

De privacyverklaring van ALF, die te vinden is op de Website;

Reders

Derde partijen waarmee ALF samenwerkt en die tijdens het Amsterdam Light Festival de verschillende rondvaarten uitvoeren.

Toegangsbewijs

Voor een specifiek product, datum en tijdslot dat toegang verschaft tot een Event en op de Website wordt aangeboden door ALF;

Vaarproduct

De rondvaart die tijdens Amsterdam Light Festival plaatsvindt op een bepaalde datum en tijdsslot waarvoor een Toegangsbewijs dient te worden gekocht via de ticketshop op de Website.

Voucher

Een waardebon welke een tegoed biedt voor de verzilvering van een Toegangsbewijs via de per mail toegestuurde ordernummer;

Wandelproduct

De wandeling die tijdens Amsterdam Light Festival plaatsvindt op waarvoor een toegangsbewijs dient te worden gekocht via de ticketshop op de Website.

Website

De website van ALF waarop de Voucher en het Toegangsbewijs worden aangeboden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ALF op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
2. ALF kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden en te downloaden. Indien Bezoeker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Bezoeker geen aankoop doen via de Website.
3. Op de Overeenkomst tussen Bezoeker en ALF zijn eveneens de gebruikersvoorwaarden van CM.com van toepassing.
4. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden van CM.com prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
5. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Bezoeker zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. ALF wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van Overeenkomst: Algemeen

1. ALF organiseert het Amsterdam Light Festival. Tijdens het Amsterdam Light Festival worden Events georganiseerd waarvoor Bezoeker een Toegangsbewijs nodig heeft om hiertoe toegang te verkrijgen. Dit Toegangsbewijs kan op twee manieren worden verkregen: i) door het verzilveren van een Voucher (Artikel 4); of ii) door directe aankoop van een Toegangsbewijs (Artikel 5 en 6).
2. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestel- en betalingsproces op de Website met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en het voldoen van de betaling van het Toegangsbewijs.
3. Toegangsbewijzen voor het Wandelproduct (“Toegangsbewijs Wandelen”) zijn de gehele Festivalperiode geldig, waarbij annulering niet mogelijk is. Het wijzigen van de contactgegevens kan via CM.com via de volgende link.  Restitutie van de betaling is niet mogelijk tenzij sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder b (ii) Algemene Voorwaarden.
4. Het is niet mogelijk om ten aanzien van Toegangsbewijzen voor het Vaarproduct (“Toegangsbewijs Varen”) wijzigingen aan te brengen. Restitutie van de betaling is niet mogelijk tenzij sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder b (ii) Algemene Voorwaarden.
5. ALF is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst: Voucher

1. Bezoeker koopt een Voucher (“Voucher”) voor een Event bij ALF in de Ticketshop of via een erkende partner van ALF.
2. Bezoeker dient in de Ticketshop zijn Voucher te verzilveren voor een Toegangsbewijs voor een Event.
3. Via de Ticketshop wordt een Toegangsbewijs per ommegaande als e-ticket aan Bezoeker toegezonden op het door hem aangegeven emailadres.
4. De Voucher wordt eenmalig verstrekt en kan één keer worden verzilverd voor een of meerdere Toegangsbewijzen. Eén Toegangsbewijs geeft toegang voor één persoon.

Artikel 5.1 Totstandkoming van de overeenkomst: Toegangsbewijs Wandelen

1. Bezoeker koopt een (of meerdere) Toegangsbewijs Wandelen bij ALF via CM.com voor de duur van de Festivalperiode.
2. Via de Ticketshop wordt een Toegangsbewijs Wandelen per ommegaande als e-ticket aan Bezoeker toegezonden op het door hem aangegeven emailadres. Indien Bezoeker niet binnen redelijke tijd na voltooiing van het betalingsproces een email met e-ticket heeft ontvangen, dient Bezoeker contact op te nemen met de klantenservice van CM.com.
3. Het Toegangsbewijs Wandelen bevat een unieke code waarmee de toegang tot het Wandelproduct wordt geactiveerd.
4. Het Toegangsbewijs Wandelen wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon, de Houder.
5. De Toegangsbewijzen Wandelen zijn en blijven eigendom van ALF. Het Toegangsbewijs Wandelen geeft de Houder recht op toegang tot het Wandelproduct. Alleen de Houder van het Toegangsbewijs Wandelen die het
Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Wandelevent krijgt toegang. ALF mag ervan uitgaan dat de Houder ervan ook de rechthebbende daarop is.
6. Het is Bezoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALF niet toegestaan om:
     a. Toegangsbewijzen Wandelen door te verkopen aan derden dan wel deze op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
     b. Toegangsbewijzen in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Toegangsbewijzen.
7. ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Toegangsbewijzen Wandelen door Bezoekers te weigeren indien ALF vermoedt, of indien is gebleken, dat deze Bezoekers zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
8. ALF behoudt zich het recht voor om in het geval er bij het Wandelevent een maximum is gesteld aan het aantal Toegangsbewijzen Wandelen, Toegangsbewijzen die boven dit gestelde maximum uitgaan op basis van "last in first out" te annuleren. Geannuleerde Toegangsbewijzen worden vergoed aan Bezoeker.

Artikel 5.2 Totstandkoming van de overeenkomst: Toegangsbewijs Varen

1. Bezoeker koopt een (of meerdere) Toegangsbewijs Varen bij ALF via Prioticket voor een specifiek tijdslot.</p<
2. Via de Ticketshop wordt een Toegangsbewijs Varen per ommegaande als e-ticket aan Bezoeker toegezonden op het door hem aangegeven emailadres. Indien Bezoeker niet binnen redelijke tijd na voltooiing van het betalingsproces een email met e-ticket heeft ontvangen, dient Bezoeker contact op te nemen met de klantenservice van CM.com.
3. Voordat Bezoeker toegang tot een Vaarevent wordt verleend, wordt het Toegangsbewijs Varen gescand en daarmee geverifieerd.
4. Het Toegangsbewijs Varen wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon, de Houder.
5. De Toegangsbewijzen Varen zijn en blijven eigendom van ALF. Het Toegangsbewijs Varen geeft de Houder recht op bijwonen van het Event. Alleen de Houder van het Toegangsbewijs Varen die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Event krijgt toegang. ALF mag ervan uitgaan dat de Houder ervan ook de rechthebbende daarop.
6. Het is Bezoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALF niet toegestaan om:
     a. Toegangsbewijzen Varen door te verkopen aan derden dan wel deze op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
     b. Toegangsbewijzen Varen in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Toegangsbewijzen.
7. ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Toegangsbewijzen Varen door Bezoekers te weigeren indien ALF vermoedt, of indien is gebleken, dat deze Bezoekers zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
8. ALF behoudt zich het recht voor om in het geval er bij Events een maximum is gesteld aan het aantal Toegangsbewijzen, Toegangsbewijzen Varen die boven dit gestelde maximum uitgaan op basis van “last in first out” te annuleren. Geannuleerde Toegangsbewijzen worden vergoed aan Bezoeker.

Artikel 6 Derde partijen

1. ALF laat alle rondvaarten (inclusief de open boten) tijdens het Event uitvoeren door derde partijen, de Reders.
2. Ingeval van klachten over de annulering of wijziging van het Toegangsbewijs Wandelen of Varen gekocht via de Ticketshop, dient Bezoeker zich rechtstreeks tot de ALF te wenden via tickets@amsterdamlightfestival.com.
3. Ingeval van klachten over (de uitvoer) van de rondvaart, dient de Bezoeker zich rechtstreeks tot de Reder te wenden. De Reder - en niet ALF - is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de desbetreffende rondvaart.
4. Indien Bezoeker en Reder en/of CM.com en/of PrioTicket het niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan ALF bemiddelen en proberen het probleem op te lossen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, geldt artikel 14 lid 4 en lid 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Informatie, prijs & betaling

1. Alle informatie over een Event en de beschikbaarheid van Toegangsbewijzen en/of Vouchers daarvoor, welke door ALF aan Bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
2. ALF garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
3. De vermelde prijs van het Toegangsbewijs/Voucher is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
4. Bij de aanschaf van een Toegangsbewijs en/of Voucher kan ALF aan Bezoeker wordt de prijs, inclusief BTW in rekening gebracht. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
5. Betaling van de prijs van het Toegangsbewijs/Voucher geschiedt via de door ALF ter beschikking gestelde betaalwijzen in de Ticketshop. 

Artikel 8 Gedragsregels en verplichtingen Bezoeker

1. Bezoeker is verplicht zich te houden aan de door ALF gehanteerde gedragsregels met betrekking tot het Event en welke gelden op de locatie waar het Event plaatsvindt, waaronder in ieder geval de RIVM-richtlijnen inzake de COVID-19 maatregelen.
2. Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van ALF, medewerkers van ALF, vrijwilligers van ALF, de Reders of medewerkers van de Reders, handhavers en/of andere bevoegden.
3. Om de doorloop en drukte van de Bezoekers goed te kunnen reguleren worden de Toegangsbewijzen op datum en tijdstip verkocht.

Artikel 9 Rechten van ALF

1. ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om vanwege haar moverende redenen Bezoeker en/of Houder het Toegangsbewijs ongeldig te maken en de (verdere) toegang tot een Event te weigeren, bij overtreding door Bezoeker en/of Houder van (een of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden.
2. ALF behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Event te ontzeggen indien ALF dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de (openbare) orde en veiligheid tijdens het Event. Ook dit beidt geen grond voor restitutie van het betaalde bedrag voor het Toegangsbewijs.
3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is ALF gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Event te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. Houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
4. ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om van een Event beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Bezoeker doet reeds bij voorbaat afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10 (Gedeeltelijke) Annulering en overmacht

1. Partijen verklaren over en weer zich ervan bewust te zijn dat ontwikkelingen rond het COVID-19 virus – en de daaruit voortvloeiende eventuele maatregelen van de overheid - ertoe kunnen leiden dat ALF het Event niet of niet in de voorgenomen vorm kan uitvoeren ofwel voortijdig zal moeten beëindigen.
2. In geval van overmacht heeft ALF het recht het Event te verplaatsen naar een latere datum of het Event te annuleren. Onder overmacht (in de ruime zin des woords) wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, brand, dusdanig slechte weersomstandigheden die redelijkerwijs verhinderen dat het Event op de oorspronkelijke wijze doorgang kan vinden, virusuitbraken, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ALF kan worden verlangd.
3. In deze Algemene Voorwaarden wordt met betrekking tot Bezoeker, onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Indien het Event als gevolg van of in verband met lid 1 en/of lid 2 van dit artikel door ALF wordt geannuleerd, zal ALF uitsluitend verplicht zijn:
     a. De rechtspersoon een Voucher te verstrekken voor een vervangend Event dat door ALF zal worden georganiseerd. Eventuele servicekosten en overige schadebedragen zullen niet worden vergoed.
     b. De natuurlijk persoon heeft de keuze uit:
         i. Voucher voor een vervangend Event welke binnen een jaar door ALF zal worden georganiseerd;
         ii. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats, nadat Bezoeker per e-mail aan ALF heeft aangegeven dat hij restitutie wenst.
4. Indien het Event als gevolg van of in verband met lid 1 en/of lid 2 van dit artikel door ALF wordt verplaatst naar een andere datum, wordt het Toegangsbewijs omgezet naar een Voucher. Mocht Bezoeker het Event op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan geldt lid 3 van dit artikel.

Artikel 11 Aansprakelijkheid ALF

1. Het betreden van de plaats waar het Event plaatsvindt en het bijwonen daarvan, geschiedt door de Bezoeker op eigen risico, in de zin dat ALF geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden en/of schade ontstaan door de uitvoering van de rondvaart door Reder.
2. ALF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het Toegangsbewijs of Voucher, door welke oorzaak dan ook.
3. ALF zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de prijs van het Toegangsbewijs.
4. ALF kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van overmacht als bedoeld in artikel 10.2 Algemene Voorwaarden.
5. ALF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Toegangsbewijzen of Vouchers die niet plaatsvinden in de Ticketshop op de Website.

Artikel 12 Persoonsgegevens

1. Bij het bezoeken van de Website en bij het bestellen van een Toegangsbewijs worden persoonsgegevens verwerkt. Deze (persoons)gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming en het privacy statement van ALF.
2. CM.com verwerkt eveneens (persoons)gegevens bij het bestellen van een Toegangsbewijs. Voor meer informatie over de wijze waarop CM.com omgaat met jouw gegevens verwijzen wij je naar het privacy statement van CM.com.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (handels)naam van het Amsterdam Light Festival, de beeldmerken en dergelijke berusten bij ALF. Het is Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ALF.

Artikel 14 Slotbepalingen

1. Op iedere Overeenkomst tussen ALF en Bezoeker waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. ALF zal dan voor denietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die ALF met deze Algemene Voorwaarden heeft, het dichtst benadert.
3. Bezoeker mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
4. Klachten over uw aankoop of onze dienstverlening kunt u sturen naar tickets@amsterdamlightfestival.com. ALF zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op uw klacht.
5. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ALF en Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.