Algemene Voorwaarden

Stichting Amsterdam Light Festival - oktober 2023

Deze Algemene Voorwaarden Ticketshop zijn van toepassing na aankoop van een ticket voor Amsterdam Light Festival Editie #12 gekocht via Amsterdam Light Festival-ticketshop.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden Ticketshop (AVT) hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hiernavolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden Ticketshop

Deze algemene voorwaarden van Amsterdam Light Festival Editie #12;

ALF

Stichting Amsterdam Light Festival, gevestigd en kantoorhoudende te (1018 XA), te Amsterdam aan de Weesperplein 4A en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52374858;

ALF-ticketshop

De ticketshop op de Website welke door Prioticket.com namens ALF wordt beheerd en waarin aankopen door Kaartkopers worden gedaan;

 

Festival

Het Amsterdam Light Festival Editie #12 dat gedurende de Festivalperiode plaatsvindt en waarvoor je een Toegangsbewijs in de ALF-ticketshop kunt kopen;

Festivalactiviteit

Een door ALF georganiseerde activiteit die gedurende de Festivalperiode plaatsvindt;

Festivalperiode

De periode van 30 november 2023 t/m 21 januari 2024 waarin het Festival plaatsvindt;

Kaarthouder

De natuurlijke persoon die met het Toegangsbewijs toegang heeft tot een Festivalactiviteit;

Kaartkoper

De natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een aankoop doet en zo in bezit komt van een Toegangsbewijs;

Klantenservice

De klantenservice voor vragen over de aankoopproces en wijzigingen van persoonsgegevens van Toegangsbewijzen Varen en algemene vragen;

 

Overeenkomst

De aankoop van een Toegangsbewijs;

Prioticket

Prioticket B.V., de derde partij die namens ALF de ALF-ticketshop voor Vaarproducten op de Website beheert;

Privacy Statement

De Privacy & Cookies verklaring van ALF, die te vinden is op de Website;

Reders

Derde partijen waarmee ALF samenwerkt en die tijdens het Festival de verschillende Vaarproducten uitvoeren;

 

Toegangsbewijs Varen

Gespecificeerde kwitantie (met o.a. vermelding van het betreffende Vaarproduct uit de ALF-ticketshop) waarmee een Kaartkoper toegang heeft tot een Festivalactiviteit (rondvaart);

 

Vaarproduct

De vaarbeleving die tijdens het Festival plaatsvindt op een bepaald(e) datum en tijdslot waarvoor een Toegangsbewijs dient te worden gekocht via de ALF-ticketshop op de Website;

Voucher

Een digitale waardebon met daarop een tegoed voor een Toegangsbewijs;

 

Website

De website van ALF waarop het Toegangsbewijs in de ALF-ticketshop wordt aangeboden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze AVT zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

2.2 ALF kan deze AVT altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele AVT zijn op de Website te vinden. Indien Kaartkoper niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde AVT kan Kaartkoper geen aankoop doen via de Website en in de App.

2.3 Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit deze AVT en andere algemene voorwaarden prevaleren deze AVT.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van Overeenkomst: Algemeen

3.1 ALF organiseert het Festival. Tijdens het Festival worden Festivalactiviteiten georganiseerd waarvoor Kaartkoper een Toegangsbewijs nodig heeft. Dit Toegangsbewijs kan op twee manieren worden verkregen: i) door het verzilveren van een Voucher (Artikel 4); of ii) of door aankoop (Artikelen 5 en 6).

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestel- en betalingsproces op de Website en in de App met als onderdeel de acceptatie van deze AVT en het voldoen van de betaling van het Toegangsbewijs.

3.3 Toegangsbewijzen voor het Wandelproduct (“Toegangsbewijs Wandelen”) zijn tot activatie in de app de gehele Festivalperiode geldig. Annulering met restitutie van de voltooide betaling is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 11 lid 3 van deze AVT. Het wijzigen van contactgegevens kan via de Klantenservice Wandelen.

3.4 Het is mogelijk om ten aanzien van Toegangsbewijzen voor het Vaarproduct (“Toegangsbewijs Varen”) 24 uur voor de start van de betreffende vaart wijzigingen aan te brengen in datum en/of tijd door Kaartkoper via een link in de bevestigingsmail. Restitutie van de voltooide betaling is niet mogelijk, tenzij sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 11 lid 3 van deze AVT.

3.5 ALF is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst: Voucher

4.1 Een natuurlijk persoon/ rechtspersoon kan via een erkende partner van ALF een Voucher voor een Festivalactiviteit kopen.

4.2 Een natuurlijk persoon/ rechtspersoon dient de Voucher in de ALF-ticketshop te verzilveren voor een Toegangsbewijs.

4.3 Via de ALF-ticketshop krijgt de in artikel 4.1 bedoelde persoon een elektronisch Toegangsbewijs toegezonden op het aangegeven e-mailadres.

4.4 De Voucher kan één keer worden verzilverd voor een of meerdere Toegangsbewijzen. Eén Toegangsbewijs biedt toegang aan één persoon.

4.5 Neem voor vragen over de activatie van de Voucher in de ALF-ticketshop contact op met de Klantenservice. Neem voor voor alle overige vragen direct contact op met de erkende partner van ALF zoals vermeld op de Voucher. 

 

Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst: Toegangsbewijs Varen

6.1 Kaartkoper koopt een (of meerdere) Toegangsbewijs Varen in de ALF-ticketshop.

6.2 Na aankoop van een Toegangsbewijs Varen ontvangt Kaartkoper per ommegaande een elektronisch Toegangsbewijs Varen op het aangegeven e-mailadres. Indien Kaartkoper niet binnen redelijke tijd na voltooiing van het betalingsproces een e-mail met het elektronische Toegangsbewijs Varen heeft ontvangen, kan Kaartkoper contact op te nemen met de Klantenservice Varen.

6.3 Voordat Kaarthouder toegang tot een Vaarproduct wordt verleend, wordt het Toegangsbewijs Varen gescand en daarmee geverifieerd.

6.3 Het Toegangsbewijs Varen wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon: Kaarthouder.

6.4 De Toegangsbewijzen Varen zijn en blijven eigendom van ALF. Het Toegangsbewijs Varen geeft Kaarthouder recht op bijwonen van de Festivalactiviteit. Alleen de houder van het Toegangsbewijs Varen die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van de Festivalactiviteit krijgt toegang. ALF mag ervan uitgaan dat Kaarthouder ervan ook de rechthebbende daarop is.

6.5 Het is Kaartkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALF niet toegestaan om:

     a. Toegangsbewijzen Varen door te verkopen aan derden dan wel deze op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

     b. Toegangsbewijzen Varen in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Toegangsbewijzen Varen.

6.6 ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Toegangsbewijzen Varen door Kaartkopers te weigeren indien ALF vermoedt, of indien is gebleken, dat deze Kaartkopers zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

6.7 ALF behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij de Festivalactiviteiten een maximum is gesteld aan het aantal Toegangsbewijzen, Toegangsbewijzen Varen die boven dit gestelde maximum uitgaan op basis van “last in, first out” te annuleren. Door ALF in dit geval geannuleerde Toegangsbewijzen Varen worden vergoed aan Kaartkoper ter hoogte van het betaalde bedrag.

 

Artikel 7 Derde partijen

7.1 ALF laat alle Vaarproducten tijdens het Festival uitvoeren door derde partijen, de Reders.

7.2 Ingeval van klachten over het Toegangsbewijs gekocht via de ALF-ticketshop, dient Kaartkoper zich rechtstreeks tot de Klantenservice te wenden.

7.3 Ingeval van klachten over (de uitvoer van) de Vaarproducten, dient Kaartkoper zich rechtstreeks tot de Reder te wenden. De Reder - en niet ALF - is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de desbetreffende rondvaart.

7.4 Indien Kaartkoper het niet eens is met de klachtbehandeling van Reder en/of Klantenservice Wandelen, kan ALF bemiddelen en proberen het probleem op te lossen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, geldt artikel 15 lid 4 en lid 5 van deze AVT.

 

Artikel 8 Informatie, prijs & betaling

8.1 Alle informatie over een Festivalactiviteit en de beschikbaarheid van Toegangsbewijzen daarvoor, welke door ALF aan Kaartkoper wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

8.2 ALF garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

8.3 De prijs van het Toegangsbewijs staat vermeld op de Website en/of in de app. ALF behoudt zich het recht voor om de hoogte hiervan aan te passen. De prijs op de Website/App is actueel.

8.4 Bij de aanschaf van een Toegangsbewijs wordt de prijs inclusief btw door ALF in rekening gebracht aan Kaartkoper. Op de Website wordt melding gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals service- en betalingskosten.

8.5 Betaling van het Toegangsbewijs geschiedt via de door ALF ter beschikking gestelde betaalwijzen in de ALF-ticketshop. 

Artikel 9 Gedragsregels en verplichtingen Kaartkoper

9.1 Kaartkoper is zich tijdens de Festivalactiviteiten verplicht te houden aan de aanwijzingen van medewerkers van ALF, de Reders, handhavers en/of andere bevoegden.

 

Artikel 10 Rechten van ALF

10.1 ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Toegangsbewijs ongeldig te maken en Kaarthouder de (verdere) toegang tot een Festivalactiviteit te weigeren (zonder restitutie van het aankoopbedrag) bij overtreding door Kaartkoper en/of Kaarthouder van (een of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVT en/of de Overeenkomst.

10.2 ALF behoudt zich het recht voor Kaarthouder de (verdere) toegang tot de Festivalactiviteit te ontzeggen, indien ALF dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de (openbare) orde en veiligheid tijdens het Festival. Ook dit biedt geen grond voor restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs.

10.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is ALF gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Festival te weigeren, zonder dat Kaartkoper c.q. Kaarthouder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

10.4 ALF behoudt zich te allen tijde het recht voor om van een Festivalactiviteit beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Kaartkoper doet reeds bij voorbaat afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

 

Artikel 11 (Gedeeltelijke) Annulering en overmacht

11.1 Partijen verklaren over en weer zich ervan bewust te zijn dat eventuele maatregelen als gevolg van het COVID-19-virus ertoe kunnen leiden dat ALF het Festival niet of niet in de voorgenomen vorm kan uitvoeren ofwel tijdelijk of voortijdig zal moeten beëindigen.

11.2 In geval van overmacht heeft ALF het recht de Festivalperiode te wijzigen of het Festival te annuleren. Onder overmacht (in de ruime zin des woords) wordt onder meer verstaan: overheidsmaatregelen als gevolg van een virusuitbraak (zoals COVID-19), oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, brand, dusdanig slechte weersomstandigheden die redelijkerwijs verhinderen dat het Festival op de oorspronkelijke wijze doorgang kan vinden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ALF kan worden verlangd. 

11.3 Indien het Festival als gevolg van of in verband met lid 11.1 en/of 11.2 door ALF wordt geannuleerd of de Festivalperiode wijzigt, zal ALF uitsluitend tot restitutie van het aankoopbedrag overgaan voor dientengevolge geannuleerde Festivalactiviteiten. ALF draagt hier uiterlijk binnen vier weken na de Festivalperiode zorg voor. 

11.4 Indien een geboekt Vaarproduct of Wandelproduct geen doorgang vindt als gevolg van derde partijen, bijvoorbeeld bij personele problemen bij de uitvoerende Rederij, heeft Kaartkoper geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. Kaartkoper is wel gerechtigd tot het omboeken van het gekochte Toegangsbewijs via de ALF-ticketshop.

11.5 Indien PrioTicket en/of CM.com haar overeenkomst met ALF eenzijdig beëindigt, is ALF gerechtigd om de Overeenkomst met Kaartkoper te beëindigen zonder restitutie van al aan ALF voldane betalingen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid ALF

12.1 Het betreden van de plaats waar de Festivalactiviteiten plaatsvindt en het bijwonen daarvan, geschiedt door Kaartkoper op eigen risico, in die zin dat ALF geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden en/of schade ontstaan door de uitvoering van de rondvaart door Reder.

12.2 ALF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van Kaartkoper die is ontstaan door verlies of beschadiging van het Toegangsbewijs door welke oorzaak dan ook. ALF biedt Kaartkoper de mogelijkheid om aan de hand van zijn e-mailadres opnieuw een Toegangsbewijs op te vragen bij de Klantenservice.

12.3 ALF zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de betaalde prijs van het Toegangsbewijs.

12.4 ALF kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van overmacht als bedoeld in artikel 11.2 van deze AVT.

12.5 ALF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Toegangsbewijzen en Vouchers die niet plaatsvinden in de ALF-ticketshop.

 

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 Bij het bezoeken van de Website en bij het bestellen van een Toegangsbewijs worden persoonsgegevens verwerkt. Deze (persoons)gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming en het Privacy statement.

13.2 Prioticket verwerkt eveneens (persoons)gegevens bij het bestellen van een Toegangsbewijs. Voor meer informatie over de wijze waarop Prioticket omgaat met jouw gegevens verwijzen wij je naar het privacy statement van CM.com of het privacy statement van Prioticket.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (handels)naam van het Amsterdam Light Festival, de beeldmerken en dergelijke berusten bij ALF. Het is Kaartkoper niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ALF.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen ALF en Kaartkoper waarop deze AVT betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien enig artikel in deze AVT nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de AVT voor het overige in stand. ALF zal dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die ALF met deze AVT heeft, het dichtst benadert.

15.3 Kaartkoper mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

 

15.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ALF en Kaartkoper of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.